Fagerborg menighetsbarnehage

Fagerborg menighetsbarnehage

RRA ble engasjert til å tegne ny barnehage for Fagerborg menighet på Fagerborg, sentralt i Oslo. Barnehagen består i alt av fire avdelinger hvorav to er småbarnsavdelinger. Det er knyttet flere antikvariske retningslinjer til byggeområdet. Områdekarakteren er preget av boligutbygging fra første halvdel av 1900-tallet. Det har vært et krav fra kommunale myndigheter at prosjektet skal ha en tydelig utforming i et samtidsuttrykk. Konteksten preges også av at prosjektet ligger midt en liten bypark noe som også gir barnehagens uteområder en avskjermet og hageaktig karakter. Barnehagens planløsning er laget med tanke på at de fire avdelingene skal kunne fungere både separat og i felleskap alt etter prosjekter og behov. Avdelingene har et felles samlingssted og kjøkken i hjerte av bygningen. Administrasjon er plassert i byggets 2.etg slik at denne er separert fra barnas arealer.

UiO Livsvitenskapsbygget
Nasjonal Turistveg Trollstigen

Nasjonal Turistveg Trollstigen

Prosjektet sørger for en rikere sted- og naturopplevelse av Trollstigeplatået. Bevissthet rundt arkitektoniske elementer og materialer understreker stedets lynne og karakter, og den besøkendes opplevelse forsterkes gjennom velfungerende og tilpassede publikumsfasiliteter. Arkitekturen preges av tydelige og presise overganger mellom planlagte soner og det naturlige landskapet. Gjennom vann som dynamisk element - fra snø, vi rennende til fallende vann - og fjellmasser som statisk element, søker prosjektet gjennom en serie med preposisjonsforhold å beskrive og forsterke det unike landskapsrommet på stedet.

Trollstigen Besøkssenter

Trollstigen Besøkssenter

Trollstigeplatået er et meget omfattende arkitektonisk prosjekt både i program, kompleksitet og utstrekning. Det dekker et prosjekteringsområde som fra en ende til den andre tar rundt tyve minutter med kontinuerlig gange. Samtidig er anlegget dimensjonert for å kunne motta mange mennesker på kort tid. Rundt 750.000 personer fordelt på 120.000 kjøretøy besøker stedet i løpet av sommermånedene. Dette stiller store krav til infrastruktur og logistikk.

De som besøker Trollstigen, skal få en rik naturopplevelse som skal være et mektig utstillingsvindu for Norge. Området har fått en kvalitet av internasjonalt nivå. Opplevelsen av stedets unike karakter forsterkes gjennom de velfungerende og stedstilpassede publikumsfasilitetene. En arkitektonisk rød tråd, som er med på å gi et helhetlig inntrykk av norsk natur og kultur på sitt beste, verdig en Nasjonalturistveg.

Kimen Kulturhus i Stjørdal

Kimen Kulturhus i Stjørdal

Stjørdal Kulturhus skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og regionalt for Midt Norge. En plass hvor alle kulturinteresserte har lyst til å komme, og folk av alle slag skal kunne utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset med kirka skal fungere som en verdig møteplass for byens og regionens innbyggere. I tillegg vil hotellet huse tilreisende og bidra til å vitalisere anlegget og stedet ytterligere. Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon og samtidspuls til en hver tid. Samtidig er prosjektet forankret og inspirert i stedets historie og kultur. Stjørdal Kulturhus blir en mangfoldig plattform for et bredt kulturbegrep; kunst, dans, media og musikk og bygningen skal være inviterende og inkluderende for alle.  Prosjektet i seg selv skal bli en stedegen attraksjon. Stjørdal Kulturhus skal være et inspirerende sted som tilbyr opplevelser og gir mulighet for egen utfoldelse og utvikling. De som besøker og bruker stedet skal få en rik steds-, kultur- og arkitekturopplevelse.

Knarvik Kirke
Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet

Museet skal bli en arkitektonisk attraksjon og et folkekjært landemerke som samler opp i seg en hel regions historie og identitet. Intensjonen er å la bygget signaliserer sin funksjon ved ekspressiv spenning og stedtypiske materialer. Det skal formidle en nyskapende og åpen holdning som tilrettelegger for fleksibel bruk med mange kombinasjoner. Mangfoldet av tilbud og aktiviteter vil innebære et bredt spekter av publikum og museet vil bli et levende senter for utforskning fortid så vel som samtid og fremtid.

Fosshagen Sykehjem

Fosshagen Sykehjem

Prosjektet for Fosshagen er utviklet ved å sette mennesket i fokus samtidig som det er lagt vekt på omsorgsfaglige føringer, fleksibel organisering, logisk funksjonalitet, god romlig utforming og et allsidig stedstilpasset utomhusanlegg. Besvarelsen har fokus på miljøvennlige og tilpassede arkitektoniske løsninger hvor respekt for mennesker og steder utgjør prosjektets fundament. Stedet får en egen identitet som en småskalert landsbystruktur med intime rom – ute og inne. Prosjektet er under BREEAM sertifisering samt tilfredstiller passivhus standard.

Selvika Rasteplass, Nasjonal Turistveg Havøysund

Selvika Rasteplass, Nasjonal Turistveg Havøysund

Målet er ganske enkelt å fremheve opplevelsen av å bevege seg fra veien og bilen til stranden og vannet på dette helt spesielle stedet. En hovedutfordring er å bremse farten i bevegelsen og bruke stien som et middel for å fokusere på den eksperimentelle modus; en målt, behersket tilnærming som skaper bevissthet om det omkringliggende. Det primære funksjonelle fokus var universellutforming. I stedet for å foreslå en dobbelløsning med rampe og trapp, lagde vi rampen til en felles gangvei som kunne gi prosjektet en helhetlig karakter. Det generelle mål var å skape en menneskelig detalj i det vidstrakte landskapet som er så tidløst som landskapet selv, og som retter søkelyset på forholdet mellom opplevelsens varighet og storheten i de romlige forhold.

Trollveggen restaurant og besøkssenter

Trollveggen restaurant og besøkssenter

En ny stedsmarkør ved Trollveggens fot; Servicebyggets arkitektur er et direkte utfall av stedets nære tilhørighet til Trollveggen og streber etter å gi de besøkende en rikere steds- og arkitekturopplevelse. Bygget er løst med en enkel, men fleksibel plan, med et særegent tak som har sin karakter fra landskapets majestetiske tinder. Disse enkle grep gir bygningen en klar karakter og stedbunden identitet, som gjør senteret til et vitaliserende blikkfang og en arkitektonisk attraksjon i regionen.

Tokerud Ungdomsskole

Tokerud Ungdomsskole

”Tokerud United” refererer seg arkitektonisk til lokal og global kultur som en allsidig og egenartet ”læringslandsby” som orienterer seg både til natur og til kultur. Derfor er arkitekturen bearbeidet i skala med et mangfold av former som danner et karakteristisk bygningsmiljø som fremstår gjenkjennelig og identitetsskapende. Arkitekturen har forankring både i tradisjon og innovasjon, gjennom form og materialitet – som en pedagogisk arena hvor både historie, nåtid og framtid er relevant for kunnskapsoverføring og -oppbygging. Arkitekturen har både bymessige og landlige materialreferanser - utvendig er forpatinert sink brukt på tak og vegger samtidig som skolen har et omfattende bruk av tre i partier både ute og inne. Naturlig lys føres inn i bygget gjennom varierte og hensiktsmessige åpninger.

Region City

Region City

Et uoversiktlig og ustrukturert område i byen skal transformers til mer inviterende arealer, med bruksvennlige programmer og områder, og dermed tilføre byen mer enn kollektivterminaler for bane og buss. Prosjektet baserer seg på en base bestående av dagens store, tunge funksjoner i bunn, hvor bussterminalen og jernbanestasjonen blir bundet sammen i en overliggende struktur. Denne vil inneholde alt fra offentlig plasser og byrom, med arealer for sport og lek, til bygg med kontorer, forretninger, hotell samt boliger. - En ny by I byen.

Ullernåsen T-banestasjon

Ullernåsen T-banestasjon

RRAs vinnerbidrag “Urban Nature” tar sikte på å gi Oslo et metrodesign som uthever byens identitet som en by mellom skog og fjord. Stasjonen er en del av den nye metrolinjen som har satt en ny standard for offentlig transportsystemer i Oslo: moderne, effektiv og estetisk, samtidig som den understreker en ren og miljøvennlig fremtid for Oslos infrastruktur.

Carl Berner t-banestasjon

Carl Berner t-banestasjon

Prosjektet ”Urban natur” har som mål å vise frem innovasjon gjennom tolkningen av Oslo som en blomstrende og unikt europeisk hovedstad, preget av et særegent klimaforhold. Prosjektets uttrykk resultater fra en meget bevisst bruk av elementer og materialer som representerer byens natur og karakter.

Fritidsbolig Havsdalen

Fritidsbolig Havsdalen

Hyttens uttrykk er rent og skarpskåret. Volumet har en hovedfløy som ligger naturlig i terrenget og forgrenes i to deler. Program og nivådeling opptar den skrånede tomtens helning. Med samme trekledning på vegg og tak fremstår alle deler av volumet som en samhørig helhet.

Holmenkollen T-banestasjon

Holmenkollen T-banestasjon

Hele området har vært gjennom en betydelig restrukturering. Hovedfokus for prosjektet var å utvide kapasiteten og bedre funksjonaliteten for T-banestasjonen, og samtidig bevare den gamle stasjonsbygningen og den eksisterende plattformen. Den geometriske organisasjonen av det nye stasjonsområdets elementer, gir en komposisjon med en funksjonell samhørighet og klar orden.

Slippen Mandal
Hytte Herfell

Hytte Herfell

Oppdragsgiver ønsket seg en hytte for hele familien, men som også skulle kunne oppleves som de enkeltes innbyrdes hytter. Løsningen ble en samling av tre volumer, som kan brukes individuelt. Hvert av husene er definert som enkle og klare volumer, organisert omkring uteplasser som binder dem sammen til en enhet. En kolle i nordøstlig retning avgrenser og definerer tomten sammen med utsikten mot sørvest. Dette gjenspeiles i bygningskroppenes henvendelse mot sørvest, hvor byggene åpner seg opp med vinduer i gavlfasaden. Mot de andre himmelretningene fremstår bygningene som ett mer lukket volum.

Helårshytte Ål

Helårshytte Ål

Helårshytten er tilrettelagt for en familie på seks, men imøtekommer dens endring i sammensetning, alder og generasjoner i årene som kommer. Hytten er skånsomt plassert i det svakt hellende terrenget, hvor volumets utforming skaper mindre klimasoner for ulike uteaktiviteter med lett tilgjengelighet fra alle sider av bygget.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Sentralt i den arkitektoniske strategien står situasjonens landskapskvaliteter og bruken av en begrenset materialpalett. Bygget ligger i et gammelt kulturlandskap og er spesielt prosjektert for å integrere seg på en skånsom måte i området. Formgivningen baserer seg på enkle geometrisk prismer, linjer og skiver satt i sammen til et komplekst forhold av rom og funksjoner. Sentrale fellesfunksjoner og kommunikasjonslinjer annonseres og bygget søker mot en balanse av funksjonell effektivitet og åpne perspektiver.

V10 Leligheter

V10 Leligheter

7-etasjers bygg med 12 leiligheter på en høyde i Iladalen, med en eksklusiv takhage til felles disposisjon for alle beboerne. Tomten ligger åpent til og leilighetene vil få utsikt over dalen og/eller sydover mot Oslofjorden. Bygget ligger inntil gavlen på en uavsluttet bygårdrekke og danner en komplettering av kvartalet i krysset Vøyensvingen og Claus Riis gate. Bygget fullfører derfor et ellers helhetlig nærområde. På taket er det planlagt felleskjøkken for beboerne i tilknytning til takhagen. På bakkeplan planlegges benker og kunst til offentligheten, integrert i bygget. Bygget blir ferdigstilt ila høsten 2015.

Vestlinken Sentralstasjon

Vestlinken Sentralstasjon

En ny tunnel for pendlertog under Gøteborg vil forbinde byen med de omkringliggende distriktene, og den nye sentralstasjonen blir det viktigste kommunikasjons- og transportknutepunktet i byen. RRA hjelper Jernhusen med å studere mulighetene for utvikling av dette området, og den østlige inngangen til stasjonen. Denne tilgangen vil være avgjørende for den fremtidige bydelen Gullbergvass. Bygningene over Västlänken vil å bli en av de viktigste delene av Region City, et av de mest ambisiøse planleggingsprosjektene i Skandinavia.

Korsgata 5 Leiligheter

Korsgata 5 Leiligheter

Kvartalet er et sjeldent gjenværende eksempel på blandingen av småskala bolig- og industribebyggelse fra det nittende århundre. Nybygget er spesialdesignet i forhold til omgivelsene. Det har en velartikulert arkitektonisk form med gode planløsninger, detaljer og et moderne formuttrykk.

Hytte Hvaler

Hytte Hvaler

Bygningen ligger flott til på en høyde med vidt utsyn over havet og horisonten. Arkitekturen henvender seg til naturen og landskapet på en slik måte at skillet mellom innendørs og utendørs utviskes. Husets beskjedne målestokk, samt bruk av materialer som naturlig preges over tid, gjør at det passer inn med formene og fargene i det omkringliggende landskapet.